PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Ievads

Šīs informācijas par Personas Datu Aizsardzību mērķis ir informēt Lietotāju par personas datiem, kurus Etex Poland sp. z o.o. [SIA], ar juridisko adresi Varšavā, ul. Przecławskiej 8 (03-879), kas ierakstīta Valsts Tiesu Reģistra Uzņēmēju reģistrā Varšavā, XIII. Saimnieciskajā nodaļā ar numuru KRS 0000046388 (kas rīkojas kā datu administrators, turpmāk saukts par: „Datu Administratoru”) apkopo, izmantojot tīmekļa vietni www.siniat.lv (turpmāk sauktu „Tīmekļa Vietne”) un paskaidro, kādēļ Datu Administrators apkopo un apstrādā šādus personas datus kā arī uz kāda juridiska pamata un kādā veidā apstrādā personas datus, kurus Lietotājs dara pieejamus Datu Administratoram un kādus personas dati Datu Administrators kļūst zināmi laikā, kad Lietotājs apmeklē Tīmekļa Vietni. Tīmekļa Vietnes izmantošana nozīmē, ka ir pieņemta šī Datu Aizsardzības informācija.

Likumīgais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula):

 • ciktāl tas ir vajadzīgs Līguma satura noteikšanai un formēšanai, grozījumu izdarīšanai vai Līguma izbeigšanai kā arī pareizai elektroniskā ceļā sniegto pakalpojumu īstenošanai,
 • tāda apjomā un nolūkā, kāds ir nepieciešams, lai īstenotu pamatotas intereses (juridiski pamatotus mērķus), un lai datu apstrāde nav pretrunā ar datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Apkopotā personīgā informācija

Ar jums saistīto personīgo informāciju (turpmāk tekstā “Personīgā informācija”) mēs iegūstam divējādi:

No reģistrēšanās un saņemtās informācijas, kuru izvēlaties ievadīt noteiktās Tīmekļa vietnes lapās. Ar simbolu “*” apzīmētā informācija jāsniedz obligāti, lai ļautu Mums īstenot apstrādes mērķus, kuri minēti turpmāk tekstā. Pie šādas tieši no jums iegūtas Personīgās informācijas pieder [jūsu vārds un uzvārds, personīgā vai jūsu uzņēmuma adrese, e-pasta adrese, personīgā vai uzņēmuma mobilā vai cita tālruņa numurs, nodarbošanās, amats, tituls, paziņojums vai cita personīgā informācija vai kontaktinformācija, kuru Mums sniedzat. Mēs jums varam lūgt komentēt, ierosināt vai sniegt cita veida informāciju saistībā ar Tīmekļa vietni, Mūsu produktiem vai pakalpojumiem, vai Mūsu uzņēmumu. Varam lūgt citu konkrēta veida informāciju saistībā ar konkursiem, totalizatoriem, citiem reklāmas piedāvājumiem vai mārketinga aktivitātēm, ieskaitot teksta, video vai audio satura augšupielādi], izmantojot sīkfailus. Vairāk informācijas par sīkfailiem skatiet turpmāk tekstā.

Personīgās informācijas izmantošana

Jūsu personīgo informāciju izmantos tikai nepieciešamajā apmērā, lai Mēs varētu:

 • atbildēt uz jūsu tiešiem pieprasījumiem, kā tas aprakstīts tad, kad ieguvām jūsu Personīgo informāciju, vai citādi jums skaidrots pirms jūsu Personīgās informācijas izmantošanas;
 • Pārvaldīt jūsu Tīmekļa vietnes lietošanu, ieskaitot, ja tas attiecas, jūsu piedalīšanos konkursos, totalizatoros, citos reklāmas piedāvājumos vai citās mārketinga aktivitātēs;
 • Nosūtītu jums ziņojumus vai citu mārketinga informāciju par Mūsu zīmolu, meitas uzņēmumiem un /vai partneriem, ar kuriem veicam kopīgas reklāmas vai programmas, kuras jūs varētu interesēt, e-pastā / pastā / īsziņās (ja jūs Mums, Mūsu meitas uzņēmumiem un / vai partneriem esat snieguši skaidru piekrišanu to darīt, ja to prasa attiecīgā likumdošana).

Personīgo informāciju, kuru jūs iesniedzat, varam izmantot šiem pašiem mērķiem kopā ar citu Personīgo informāciju, kuru esam par jums ieguvuši no citiem avotiem, ieskaitot to, kuru esat snieguši par Mums citās vietās vai citā saziņas līdzeklī (piemēram, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās). Šie avoti ir: LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Twitter.

Mēs nedrīkstam izmantot jūsu Personīgo informāciju jauniem mērķiem, kuri vēl nav paredzēti šajā Paziņojumā par privātumu, izņemot likumā noteiktos gadījumos. Jebkurā gadījumā, pirms izmantosim Personīgo informāciju citiem mērķiem, Mēs jums paziņosim par šādām izmaiņām šajā Paziņojumā par privātumu. Attiecībā uz darbībām, kuras balstītas uz izteiktu piekrišanu, Mēs neapstrādāsim jūsu Personīgo informāciju šādiem jauniem mērķiem, pirms tam neiegūstot jūsu piekrišanu.

Speciāla personas datu kategorija

Mēs neiegūsim un neapstrādāsim ar jums saistītu speciālu personas datu kategoriju Speciālās personas datu kategorijas ietver informāciju, kura atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus vai citus līdzīga rakstura uzskatus, piederību tirdzniecības apvienībai, ģenētisko informāciju, biometriskos datus, kuri ļauj unikāli identificēt fizisku personu, veselību, seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju.

Tiešais mārketings

Mēs neizmantosim jūsu Personīgo informāciju tiešā mārketinga mērķiem bez jūsu iepriekš izteiktas skaidras piekrišanas, izņemot gadījumus, kurus pieļauj attiecīgā likumdošana.

Ja kādā brīdī nolemjat vairs nesaņemt no Mums komerciālu vai reklāmas informāciju, Jūs bez maksas un bez nepieciešamības to pamatot varat atteikties no visām tiešā mārketinga kampaņām un iebilst pret turpmāku jūsu Personīgās informācijas apstrādi šādiem mērķiem, nosūtot mums e-pasta vēstuli uz daneosobowe@etexgroup.com un norādot “opt-out” (atsakos) e-pasta vēstules tematā. Varat izmantot arī atsacīšanās kārtību, kura piedāvāta katrā reklāmas paziņojumā, kuru saņemat no Mums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsacīšanās no reklāmas paziņojumu saņemšanas no Mums nenozīmē, ka nesaņemsiet informāciju, kura attiecas uz kādu no līgumiem, kuru esat ar Mums noslēguši.

Automātiska lēmuma pieņemšana

Mēs neizmantosim automātiska lēmuma pieņemšanas procesus, ieskaitot profilēšanu, izņemot likumdošanā noteiktos gadījumos. Šādā gadījumā mēs jums paziņosim par lēmuma pieņemšanā iesaistīto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamās sekas, kuras var jūs skart.

Personīgās informācijas izpaušana un nodošana trešajām personām

Mēs nepieļausim trešo personu piekļuvi jūsu Personīgajai informācijai un publiski neatklāsim jūsu Personīgo informāciju, ja vien jūs nesniegsiet konkrētu piekrišanu šādai nodošanai, kura nepieciešama starp Mums un jums noslēgta līguma izpildei, vai ja šādu Personīgās informācijas nodošanu kādā veidā paredz vai prasa likumdošana vai administratīvas vai tiesu iestādes lēmums.

Mēs nododam jūsu Personīgo informāciju šādiem saņēmējiem: (filiāles, partneri, mitināšanas nodrošinātāji, piegādātāji utt.)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka katrreiz, kad jūsu Personīgā informācija tiek nosūtīta trešo personu apstrādātājiem ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kuras Eiropas Komisija neuzskata par tādām, kuras var garantēt pietiekamu personas datu aizsardzības pakāpi, Mēs raudzīsimies, lai tiktu veiktas atbilstošas darbības saskaņā ar attiecīgajām valsts un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām personas datu aizsardzībai. Jūs varat iegūt izmanto atbilstošo drošības līdzekļu kopiju vai informāciju par to, kur tie bijuši pieejami, ja nosūtāt mums e-pasta vēstuli uz daneosobowe@etexgroup.com.

Sīkfailu izmantošana

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes saglabā jūsu datorā vai citā ierīcē. Tos plaši izmanto, lai nodrošinātu tīmekļa vietņu darbu vai efektīvāku darbu, kā arī lai tīmekļa vietnes īpašniekiem sniegtu informāciju.

Vispārīga informācija par izmantotajiem sīkfailiem

Šī Tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai saglabātu jūsu valodas izvēli, lai atcerētos, lai ar “Google Analytics” analizētu to, kā jūs izmantojat Tīmekļa vietni, lai iespējotu sociālās mijiedarbības ar atbalstīto ārējo sociālo tīklu tīmekļa vietnēm funkcijas. Kad apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni pirmo reizi, ieejas lapā parādās paziņojums par privātumu un attiecīgais formulējums “sīkfailu reklāmjoslā” par piekrišanu sīkfailu izmantošanai. Ja turpināt aktīvi izmantot Tīmekļa vietni un aktīvi neiebilstat pret sīkfailu izmantošanu, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus un ka šāds saturs tiks saglabāts jūsu pārlūkprogrammā, lai šādu informāciju nevajadzētu atkārtot katrā Tīmekļa lapā. Ja šāda satura jūsu pārlūkprogrammā nav (piem., jūs esat izdzēsuši sīkfailus), “sīkfailu reklāmjosla” ar informāciju par privātumu no jauna parādīsies nākamajā reizē, kad apmeklēsiet Tīmekļa vietni. Mēs varam instalēt un izmantot noteikta veida tehniski nepieciešamus sīkfailus, tam nav nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana. Mēs varam izmantot arī sesijas sīkfailus, kurus automātiski izdzēš jūsu sesijas beigās, un kuriem arī nav nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana. Citus sīkfailus (piemēram, sīkfailus, kuri uzlabo pārvietošanās pieredzi, saglabājot reģistrā noteiktu informāciju – tas ļauj jums neievadīt šo informāciju katrā savienojuma reizē – un pielāgojot Tīmekļa vietnes saturu jūsu vēlmēm) drīkst instalēt un izmantot, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Visu būtisko informāciju par šīs Tīmekļa vietnes izmantotajiem sīkfailiem var skatīt tabulā turpmāk tekstā.

Papildu informācija par konkrētiem sīkfailiem

“Google Analytics” –Šī Tīmekļa vietne izmanto “Google Analytics” – tas ir “Google Inc.” (“Google”) tīmekļa datu analīzes rīks. “Google Analytics” izmanto sīkfailus, lai Mums palīdzētu analizēt to, kā lietotāji izmanto “Tīmekļa vietni”.

Tā kā esam aktivizējuši nosūtīto IP adrešu anonimizāciju[1], EEZ dalībvalstīs “Google” pirms nosūtīšanas saīsinās / anonimizēs IP adreses pēdējos astoņus ciparus. Tikai izņēmuma gadījumos uz ASV tiks nosūtīta pilna IP adrese, un to saīsinās “Google” serveri ASV. “Google” šo informāciju izmantos, lai novērtētu to, kā jūs izmantojat Tīmekļa vietni, veidojot Mums atskaites par Tīmekļa vietnes darbībām un sniedzot mums citus ar Tīmekļa vietnes darbību un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nesaistīs jūsu IP adresi ar citu “Google” glabāto informāciju. Sīkāka informācija par lietošanas noteikumiem un personas datu konfidencialitāti sniegta http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā Tīmekļa vietnē “Google Analytics” kodu papildina “anonymizeIp”, lai nodrošinātu anonīmu IP adrešu apkopošanu (tā sauktā IP maskēšana).

Kā nepieļaut sīkfailu iestatīšanu

Varat neļaut iestatīt sīkfailus, attiecīgi pielāgojot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj regulēt lielāko daļu sīkfailu darbības pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai noskaidrotu to, kā nepieļaut sīkfailu iestatīšanu, apmeklējiet http://www.allaboutcookies.org.

Tomēr šādā gadījumā noteiktas Tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties, kā nākas, un dažas no Tīmekļa vietnes funkcijām vairs nebūs jums pieejamas.

Kā izdzēst / deaktivizēt sīkfailus

Lai izdzēstu / deaktivizētu visus uz jūsu datora iestatītos sīkfailus, lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu jums ļauj pilnībā atspējot sīkfailu izmantošanu vai izdzēst noteiktu domēnu / tīmekļa vietņu veidotos sīkfailus. Lai uzzinātu, kā to paveikts, lūdzu, skatiet jūsu pārlūkprogrammas palīdzības lapā.

 • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
 • Firefox – http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Safari ierīcēs IOS – https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Jūs varat konkrēti liegt “Google” ievākt un izmantot datus (sīkfailus un IP adresi) jebkurā tīmekļa vietnē, kuru apmeklējat, ja lejupielādējat un instalējat pārlūkprogrammas spraudni, kuru var iegādāties https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Jūs varat [arī] konkrēti atteikties no “Google Analytics” izmantošanas šajā Tīmekļa vietnē, uzklikšķinot saitei turpmāk tekstā. Jūsu datorā tiks iestatīts atsacīšanās sīkfails, kurš neļaus turpmāk ievākt informāciju par jums, kad apmeklēsiet šo Tīmekļa vietni.
<a href=“javascript:gaOptout()“>Atspējot “Google Analytics”</a>.

Dalīšanās sociālajos tīklos

Datu konfidencialitātes dēļ mēs apzināti izvēlamies mūsu Tīmekļa vietnē neizmantot tiešos sociālo tīklu spraudņus. Tā vietā mēs izmantojam citu tehnisko risinājumu, kurš ļauj jums izlemt, vai nosūtīt informāciju sociālā tīkla operatoriem un kad to darīt. Līdz ar to, kad izmantojat Tīmekļa vietni, informācija nekad netiek automātiski nosūtīta uz sociālo tīklu. Tikai tad, kad paši jūs aktīvā veidā uzklikšķināt attiecīgajai pogai, jūsu tīmekļa pārlūkprogramma savienojas ar sociālā tīkla serveriem, piemēram, uzklikšķinot uz elementiem, pēc tam uzklikšķinot uz sociālā tīkla ikonas, tiek dota piekrišana jūsu pārlūkprogrammai savienoties ar sociālā tīkla serveriem un nosūtīt informāciju par lietošanu šim sociālā tīkla operatoram par to, vai jūs esat vai neesat pierakstījies šajā sociālajā tīklā.

Mums nav ietekmes par sociālo tīklu pēc tam ievāktās informācijas raksturu vai apmēru. Lai gūtu informāciju par ievākto datu mērķi un apmēru, turpmāko apstrādi un informācijas izmantošanu sociālajos tīklos, kā arī par jūsu tiesībām saistībā ar datu konfidencialitāti un attiecīgajiem konfigurācijas iestatījumiem, skatiet attiecīgos sociālā tīkla padomus par datu konfidencialitāti.

Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

Šīs Tīmekļa vietnes noteiktās daļās Mēs varam sniegt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, uz kurām neattiecas šis Paziņojums par privātumu. Šīs saites ir sniegtas jūsu ērtībām; tomēr, lūdzu, apzinieties, ka Mēs nekontrolējam šīs trešās personas vai to tīmekļa vietnes, un ka šīm trešajām personām būs citāds paziņojums par privātumu, kurš attiecas uz no jums iegūto informāciju, jums atrodoties šo trešo personu tīmekļa vietnēs. Mēs aicinām rūpīgi izlasīt visu tīmekļa vietņu paziņojumus par privātumu, pirms sniedzat informāciju, kura ļauj jūs personīgi identificēt.

Glabāšanas ilgums

Mēs glabāsim jūsu Personīgo informāciju tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš aprakstīto mērķu sasniegšanai, vai kā to prasa likumdošana.

Drošība un konfidencialitāte

Mēs esam ieviesuši tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus saskaņā ar nozares standarta praksi, lai nodrošinātu atbilstošu apstrādātās Personīgās informācijas drošību. Tomēr drošība paredz ieguldījumu no visām iesaistītajām personām. Aicinām veltīt pūles, pašiem veicot atbilstošus drošības pasākumus, ieskaitot spēcīgu paroļu izmantošanu un paturot slepenībā visus lietotājvārdus un paroles (ja tādas ir)

Bērni tīmekļa vietnē

Šī Tīmekļa vietne nav paredzēta bērniem līdz 16 gadu vecumam. Mēs apzināti neievācam informāciju no šādām personām. Ja uzskatāt, ja jūsu bērns ir Mums sniedzis Personīgo informāciju, lūdzu, sazinieties ar Mums daneosobowe@etexgroup.com.

Jūsu tiesības

Jebkurā brīdī varat izmantot savas tiesības pieprasīt piekļuvi jebkādas ar jums saistītās Personīgās informācijas labošanai vai, noteiktā gadījumā, dzēšanu. Jūs varat arī iebilst pret apstrādi vai pieprasīt apstrādes ierobežojumus, kā arī liegt gūt labumu no tiesībām pārnest datus (noteiktos gadījumos), saskaņā ar attiecīgās likumdošanas par personas datu aizsardzību prasībām, ja nosūtāt mums parakstītu pieprasījuma veidlapu kopā ar jūsu ID kartes, pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju uz daneosobowe@etexgroup.com vai rakstveidā.

Ja attiecināms, jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt piekrišanu, neietekmējot likumību apstrādei, kura veikta, pamatojoties uz sniegto piekrišanu, pirms tās atsaukšanas.

Kā datu subjektam jums ir tiesības iesniegt sūdzību pārraugošajai iestādei (konkrēti Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā parasti apmetaties, strādājat, vai valstī, kurā noticis pārkāpums), ja uzskatāt, ka ar jums saistītās Personīgās informācijas apstrādāšana pārkāpj attiecīgās ar personas datu aizsardzību saistītās likumdošanas prasības.

Spēkā stāšanās datums un izmaiņas

Šis paziņojums par privātumu ir spēkā kopš 25.05.2018r. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī vienpersoniski mainīt, pārveidot, papildināt vai dzēst šī Paziņojuma par privātumu daļas. Jums periodiski vajadzētu pārskatīt šo lapu, lai izlasītu jaunākās šī Paziņojuma par privātumu redakcijas, jo ja turpināt lietot šo Tīmekļa vietni pēc šo noteikumu izmaiņu publicēšanas, tas nozīmē, ka apzināties šīs izmaiņas.

Paldies, ka apmeklējāt šo Tīmekļa vietni.

[1] Alternatīva, kuru izmanto, ja “Google analytics” lieto, IP padarot anonīmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka IP anonimizāciju prasa veikt Vācijas Personas datu aizsardzības likums. Sīkāku informāciju par IP anonimizāciju skatiet šajā saitē – https://support.google.com/analytics/answer/2763052

 

Inovatīvi, gudri un efektīvi risinājumi

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Nodošanās ilgtspējīgai būvniecībai